Prawo do reklamacji

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie i na stronie Sklepu adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

  7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie.

Zgłoszenie reklamacyjne - Pobierz


alarmy-monitoring-napedy-do-bram-domofony